Finanční řád plemenné knihy Shagya – araba

Hospodaření plemenné knihy se řídí tímto finančním řádem, který je nedílnou součástí Řádu plemenné knihy plemene Shagya - arab. Finanční řád (dále jen FŘ) vydává předsednictvo Svazu na základě ustanovení čl. 15 Řádu plemenné knihy a zásad schválených Valnou hromadou.


1. Účel finančního řádu

Účelem FŘ je stanovit jednotná, platná a kontrolovatelná pravidla finanční účasti členů PK na tvorbě (a užití) zdrojů, nezbytných pro vedení PK.

 


2. Předmět finanční činnosti

Členové PK se účastní na tvorbě zdrojů formou poplatků za vymezené úkony spojené s vedením PK, jmenovitě za:
a) Vstupní zápis majitele koní do PK
b) Zápis a označení hříběte
c) Zápis klisny do PK
d) Zápis hřebce do PK
e) Licence hřebce na příslušný rok, působícího v přirozené plemenitbě
nebo formou čerstvého nebo mraženého spermatu
f) Potvrzení o původu koně
g) Výpis z plemenné knihy


3. Poplatky

Sazebník poplatků za jednotlivé úkony navrhuje a schvaluje předsednictvo Svazu podle aktuální situace a dává na vědomí Valné hromadě. Příjmy dle sazebníku jsou součástí rozpočtu Svazu a dávají se rovněž na vědomí Valné hromadě. Sazebník vydává, popř. prodlužuje předsednictvo Svazu. Schválený sazebník pro dané období tvoří nedílnou součást FŘ.


4. Účtování poplatků

Poplatky se účtují takto:
bod a) na základě přihlášky do Svazu
bod b) na místě pracovníkovi, který označuje hříbě
bod c) na místě pracovníkovi zapisujícímu klisnu
bod d) po licenci hřebce a zapsání do PK formou platby na dobírku při zaslání dokumentace
bod e) fakturace Svazu se splatností k 1.2. příslušného roku
bod f) na dobírku, nebo na místě při předání
bod g) na dobírku, nebo na místě při předání

Fakturace se řídí obecně závaznými předpisy. Neplacení faktur má za následek, vedle opatření vyplývajících z obecně závazných předpisů, pozastavení, popř. zrušení výběru hřebce.


5. Plátci poplatků

Plátci poplatků jsou majitelé koní.


6. Závěrečná ustanovení

FŘ vstupuje v platnost dnem vyhlášení předsednictvem Svazu. Jednotlivé položky mohou být vyhlašovány postupně.
Členství ve Svazu chovatelů Shagya - araba ČR dle stanov schválených Ministerstvem vnitra je následující:
a) Řádné členství
b) Mimořádné členství
c) Čestné členství
Členství ad a) a b) je podmíněno zaplacením členských příspěvků, podle schváleného sazebníku pro dané období.

 

 
 

 

 
 

 
         shagyaarab.org@seznam.cz                                                 
 


© Web4ce 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat